Projekt mostu drogowego

Projekt mostu drogowego. Dwie koncepcje: sprężona i zespolona.

Projekt zawiera:

  • Opis techniczny - Word 2003
  • Obliczenia - Word 2003
  • Rysunki - Autocad

downloadicon Most drogowy (312.08 kB)

 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WIADUKTU.

 

1.Lokalizacja obiektu.

Obiekt znajduje się w gminie Żabia Wola. Jest on przeprowadzeniem drogi łączącej Żabią Wolę a Grodziskiem Mazowieckim.

 

2.Opis przeszkody.

Projektowany obiekt jest usytuowany nad czterema torami kolejowymi oraz drogą o dwóch 3-metrowych pasach ruchu oraz drogą gruntową o szerokości 2,5 m. Łączna szerokość przeszkody wynosi około 37,5m. Wysokość skrajni kolejowej wynosi 5,45m.

 

3.Opis ruchu na wiadukcie.

Wiadukt jest projektowany dla przeprowadzenia drogi kategorii B. W projekcie przewidziano budowę dwóch pomostów- po jednym dla każdego kierunku ruchu. Na każdym z pomostów znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości 3,0m oraz dwa chodniki metrowej szerokości. Wysokość skrajni pieszej wynosi 3,0m, a drogowej 4,7m.

 

4.Konstrukcja wiaduktu.

Projekt obejmuje dwie koncepcje wiaduktu: o konstrukcji betonowej-sprężonej i  konstrukcji zespolonej. W koncepcji betonowej pomost jest niesymetrycznym przekrojem skrzynkowym. Koncepcja wiaduktu zespolonego przewiduje konstrukcję złożoną z 6 dźwigarów stalowych, na których znajduje się współpracująca z nimi płyta żelbetowa. W przypadku obu koncepcji przęsła wiaduktu są belkami swobodnie podpartymi z jednej strony na przyczółku mostowym, z drugiej zaś na filarze (podporze pośredniej) wiaduktu.

Rozpiętość pojedynczego przęsła w osiach podpór: 23,60m.

Całkowita szerokość pomostu: 10,6m.

Przekrój wiaduktu zespolonego:

-dźwigary stalowe wysokości 1100mm w rozstawie 1,52m

-płyta żelbetowa grubości 210mm

-poprzecznice stalowe wysokości 650mm w rozstawie 4,72m

Przekrój wiaduktu betonowego:

-wysokość przekroju: 1,3m

Ilość przęseł: 2

 

5.Parametry materiałów konstrukcyjnych.

Koncepcja zespolona

Beton- B35

Stal- 18G2A

Koncepcja betonowa

Beton- B40

 

6.Wyposażenie:

-kapy chodnikowe z betonu komórkowego

-izolacja przeciwwodna grubości 1cm

-nawierzchnię jednowarstwowa z warstwy ścieralnej grubości 5 cm

-warstwa wiążąca grubości 5cm

-spadek poprzeczny na jezdni: 2%

-spadek poprzeczny na chodnikach: 3%

-krawężniki kamienne (20*18)

-standardowe bariery ochronne oraz bariero-poręcze i poręcze o wysokości1100mm

-odwodnienie poprzez studzienki spływowe

 

7.Fundamentowanie i podpory.

Podpory skrajne zaprojektowano jako przyczółki zatopione w nasypie o pochyleniu skarpy 1:1. Podpory pośrednie, zaprojektowano w postaci dwóch słupów o średnicy 0,8m oraz wspierającej się na nich belki. W obu koncepcjach przyczółki posadowione są na fundamencie bezpośrednim filary natomiast wspierają się na fundamencie pośrednim i przenoszą obciążenia na grunt przy pomocy 10 pali wierconych o średnicy 0,4m.

 

8.Sposób budowy.

Przyczółki oraz ich fundamenty wykonywane są tradycyjnymi metodami poprzez zadeskowanie i wykonanie tych elementów metodą monolityczną. Podpory pośrednie również wykonywane są powyższą metodą po uprzednim wykonaniu fundamentu pośredniego. Fundamenty pośrednie filarów wykonywane w technologii CFA przy użyciu palownicy. Wykonanie konstrukcji przęseł zależy od rodzaju wykorzystywanej koncepcji projektowanego obiektu:

Koncepcja wiaduktu żelbetowego:

Przęsła wykonuje się metodą nasuwania podłużnego. Metodę tę wybrano ze względu na duży ruch pociągów pod projektowanym obiektem. Zamknięcie linii na czas budowy jest niemożliwe.

Koncepcja wiaduktu zespolonego:

Podobnie jak w koncepcji betonowej ze względów ekonomicznych związanych z zatrzymaniem ruchu pod obiektem zaleca się montaż przęseł metodą nasuwania podłużnego dźwigarów stalowych i betonowania płyty na deskowaniu opartym na tych dźwigarach.

 

  1. Założenia do obliczeń.

Skrajnia ruchu na moście: Dwa obiekty. Na każdym obiekcie dwa pasy ruchu kołowego szerokości 3,0m każdy, ponadto 2 pasma ruchu pieszego o szerokości 1,0m. Klasa obciążenia ruchomego: B. Skrajnie ruchu pod mostem: Jedna jezdnia z dwoma 3-metrowymi pasami ruchu oraz jedna jezdnia o szerokości 2,5m, ponadto cztery tory kolejowe i dwa pasma ruchu pieszego po 2,0m każde. Przyjęty schemat statyczny to belka swobodnie podparta o rozpiętości 24,37m. Rozpiętość belki w osiach łożysk wynosi 23,60m. Do obliczeń przyjmuję lt=23,60        m.

Rozpiętość teoretyczna belki

L = 23,60m

Szerokość płyty

B = 10,60m

Rozstaw dźwigarów głównych

D = 1,52m

Liczba dźwigarów głównych

n = 6

Wysokość dźwigarów głównych

h = 1,1m

Długość wspornika

l1 = 1,5m

Grubość płyty żelbetowej

t = 0,21m

Geometria przekroju dźwigara

Pas górny

bf1 = 300mm

tf1 = 25mm

Środnik

tw = 12mm

hs = 1050mm

Pas dolny

bf2 = 600mm

tf2 = 25mm

Dane materiałowe

Stal konstrukcyjna

18G2A

Współczynnik sprężystości podłużnej

Es = 206 GPa

Ciężar właściwy objętościowy stali

γs = 78,5

Wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie przy zginaniu

R = 280 MPa       R1 = 290 MPa

R2 = 270MPa

Beton

B35

Współczynnik sprężystości podłużnej

Eb = 34,6 GPa

Ciężar właściwy obj. żelbetu

γbs = 24,0

Ciężar obj. betonu lekkiego

γbl = 18,0

Ciężar obj. nawierzchni

γn = 23,0

Ciężar obj. izolacji bitumicznej

γi = 14,0

 

 

M E N U

Pomoc przy projekcie Korepetycje Podziel się projektem
Site Tools